Inventarisatie woonwensen
De gemeente heeft in vervolg op het CPO project aan de Keesomstraat begin 2018 aan Samen Vlierden gevraagd om op korte termijn verdere bouwwensen voor Vlierden te gaan inventariseren. De bedoeling is om op de plek van het oude jeugdveld op middellange termijn ook woningbouw mogelijk te maken (afhankelijk van het ambtelijk proces is de uitgifte van de eerste kavels gepland in 2019). Het inventarisatie-formulier waarop de (toekomstige) woonwensen ingevuld kunnen worden, kunt u aanvragen via een mail naar: info@samenvlierden.nl. Aan de hand van de geretourneerde formulieren zal de gemeente het ambtelijk traject opstarten om bouwen op het jeugdveld mogelijk te maken. De exacte verkaveling zal afhangen van de wensen van Vlierdenaren, maar het is ook zeker de bedoeling op deze plaats starters op de woningmarkt kansen te geven.

Aanvulling d.d. 11.09.2018 ►

Bouwen op ’t Jeugdveld
Een van de eerste noodzakelijke stappen is een besluit van de gemeenteraad om de exploitatie voor deze locatie te openen. Dit besluit is het definitieve startsein voor het uitwerken en op termijn verkopen van grond op deze locatie. In juli van 2018 waren er te weinig mensen die ‘direct’ (binnen 2 jaar) willen bouwen om de raad dit jaar voor te stellen de exploitatie van het gehele plangebied te openen. Bovendien is er een lastige ontsluiting waarnaar goed gekeken moet worden. Het college neemt hiervoor en voor het inventariseren van de woonbehoeften de tijd.

Aanvulling d.d. 09.04.2019 ►

Samen Vlierden heeft de volgende informatie ontvangen van de gemeente: “De situatie is nog niet gewijzigd ten opzichte van september. Dat komt doordat de raad in de begrotingscyclus 1x per jaar besluiten neemt over het openen van grondexploitaties. Via het college en de commissie wordt het voorstel voor het openen van de grondexploitatie voorgelegd aan de raad van juli 2019.”

Aanvulling d.d. 12.12.2019 ►

De grondexploitatie is geopend en de gemeente heeft alle noodzakelijke onderzoeken opgestart die voorafgaan aan het bouwrijp maken. Verwachting is dat de uitkomsten in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar zijn.
In het tweede kwartaal van 2020 wordt er een bijeenkomst gepland voor geïnteresseerden om de diverse bouwmogelijkheden te bespreken. Dan kunnen er ook groepen gevormd worden van mensen die samen een CPO-project willen opstarten. De planning is dat in het derde en vierde kwartaal van 2020 gewerkt wordt aan de ontsluiting en het bouwrijp maken van ’t Jeugdveld. Wat betekent dat in principe in het eerste kwartaal van 2021 het daadwerkelijk bouwen kan starten. Er wordt door de gemeente nadrukkelijk aangegeven dat op ’t Jeugdveld divers gebouwd gaat worden; niet enkel starterswoningen dus maar ook woningen voor andere doelgroepen.

Aanvulling d.d. 06.05.2020 ►

De ontwikkeling van het nieuwe woningbouwplan Vlierden-Zuid (’t Jeugdveld’) is in volle gang. Er worden stappen gezet om het terrein tijdig bouwrijp te maken en een herziening van het bestemmingsplan is in voorbereiding. Verder worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden bepaald, met mogelijkheden voor diverse typen woningen, van rijwoningen voor starters tot levensloopbestendig vrijstaande woningen.
Het terrein wordt ontwikkeld door de bewoners zelf, in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat nieuwe buren samen hun eigen buurt bouwen. Voordat er gebouwd kan worden, zullen we daarom óók moeten weten wie de toekomstige bewoners worden. In juni volgt er een uitnodiging voor een bijeenkomst (eind juni/begin juli). De vorm van de bijeenkomst wordt bepaald door de coronamaatregelen die op dat moment gelden. In deze bijeenkomst presenteert de gemeente het voorbereidings- en bouwproces, de stedenbouwkundige uitgangspunten en een voorlopige planning. Zo kunnen geïnteresseerden beoordelen of ze willen deelnemen. In de maanden daaropvolgend werken de toekomstige bewoners de plannen samen uit. Daarbij bepalen zij ook de grootte van de kavels en de woningtypes.
Heb je interesse om samen met anderen je nieuwe huis te bouwen in Vlierden Zuid? Meld je dan per mail aan bij Samen Vlierden: info@samenvlierden.nl. Indien je nog geen inventarisatieformulier hebt ingevuld kun je bij aanmelding aangeven waar je wens naar uitgaat (grootte van de woning, type woning etc.). Hierna word je uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst.

Aanvulling d.d. 27.09.2020 ►

De eerste stappen zijn gezet. Op ’t Jeugdveld zijn de groenstroken uitgedund en diverse bomen gekapt. Bij de gemeente zijn de stedenbouwkundigen druk bezig met de mogelijke verkaveling, waarbij de door geïnteresseerden opgegeven voorkeuren en wensen als input wordt gebruikt. Men verwacht over enkele weken de verkaveling uitgewerkt te hebben.
Daarna wordt door de gemeente en Samen Vlierden een infopakket samengesteld waarin alle gegevens te vinden zijn, d.w.z. hoe ziet de verkaveling eruit, wat zijn de kosten per kavel, hoe gaat de loting in zijn werk etcetera. Dit infopakket wordt toegestuurd aan de geïnteresseerden waarop wederom de vraag komt of mensen nog steeds geïnteresseerd zijn. De volgende stap is dan een bijeenkomst in oktober waarin de kavels werkelijk verdeeld gaan worden; waar nodig (bij te veel interesse voor een bepaald kavel) wordt geloot. De mensen die een kavel toegewezen krijgen kunnen zich daarna gaan bezighouden met het oprichten van een CPO-projectgroep en de vervolgstappen gaan inzetten.

Aanvulling d.d. 01.11.2020 ►

Helaas heeft Samen Vlierden nog geen verkaveling ontvangen. De stedenbouwkundigen van de gemeente zijn hier nog druk mee bezig. We verwachten echter de verkaveling op korte termijn te kunnen verspreiden onder de bij ons bekende belangstellenden.

Aanvulling d.d. 22.01.2021 ►

Het CPO-project vordert gestaag. Op dit moment zijn alle 20 beschikbare kavels verdeeld en zijn de voorbereidingen in volle gang om het project op te starten. De CPO-groep is op 20 januari voor het eerst in een teams meeting –digitaal dus– bij elkaar geweest. Hoewel we liever een fysieke bijeenkomst hadden gehad is dat helaas met de huidige corona beperkingen niet mogelijk.
Tijdens de meeting is onder andere de planning aan de orde gekomen. De gemeente heeft aangegeven dat in het eerste kwartaal de loods op de Vlierdenseweg gesloopt wordt (daar komt de toegangsweg) en dat vanaf kwartaal 2 het gebied bouwrijp gemaakt wordt. Als alles meezit kan dan einde kwartaal 4 de schop in de grond om het bouwen te beginnen. De CPO-groep gebruikt de tijd nu om de officiële CPO-verenging op te richten en aan de slag te gaan met het pakket van eisen, het ontwerp en alle bijkomende zaken om uiteindelijk met bouwen te kunnen beginnen.
Zoals reeds geschreven zijn op dit moment alle kavels uitgegeven en we gaan ervan uit dat alle potentiële deelnemers het hele proces kunnen doorlopen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er om wat voor reden dan ook een deelnemer afvalt. Om die opengevallen plekken in te vullen is er een wachtlijst gemaakt. Als je graag op deze lijst wilt komen, is het mogelijk om je hiervoor aan te melden via e-mailadres: info@samenvlierden.nl

Aanvulling d.d. 10.06.2021 ►

Startdatum sloop loods Vlierdenseweg
Maandag 7 juni jl. werd door Gebroeders Swinkels Sloopwerken een begin gemaakt met de sloop van de loods aan de Vlierdenseweg. Op deze plek komt de toegangsweg naar het CPO-project Vlierden Zuid (’t Jeugdveld), waar binnenkort in Fase I 20 huizen gebouwd gaan worden. De sloop zal waarschijnlijk ruim drie weken gaan duren.
Aansluitend worden er door Kusters Bouw nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de aangrenzende panden Vlierdenseweg 204 en 208.

Aanvulling d.d. 23.12.2021 ►

CPO Project Vlierden Zuid – Fase II
Samen Vlierden is door de gemeente Deurne gevraagd om ook voor fase II van het CPO Project Vlierden Zuid (’t Jeugdveld) een nieuwe groep deelnemers te vormen. Samen zullen zij het zuidelijke deel van de nieuwe buurt realiseren.
In fase II zijn vier kavels getekend voor vrijstaande huizen (van ± 289 m2, 322 m2, 454 m2 en 669 m2); op deze kavels kunnen bungalows (1 bouwlaag) of vrijstaande huizen (1 bouwlaag met kap) gebouwd worden. Daarnaast zijn er vier kavels voor tweekappers (twee tweekappers in totaal dus). Op deze kavels (± 210 m2, 222 m2, 235 m2 en 248 m2) kan men een tweekapper van 1 bouwlaag met kap realiseren (dus geen tweekappers met 2 bouwlagen en kap!).
Ben je geïnteresseerd in een van deze kavels, laat dit dan voor 07.01.2021 weten via info@samenvlierden.nl. In de eerste weken van januari wordt door Samen Vlierden een online-informatieavond georganiseerd waarin alle beschikbare informatie gedeeld wordt. Na deze informatieavond kun je je dan definitief inschrijven op een beschikbaar kavel. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per kavel kunnen we die direct of als er meerdere geïnteresseerden zijn via loting toewijzen. Doel is om uiterlijk half/eind februari de beschikbare kavels uitgegeven te hebben.