Asielzoekerscentrum in Willibrordhaeghe
Samen Vlierden heeft op maandagavond 13 juni 2016 een gesprek gehad met burgemeester Mak betreffende de plannen voor het vestigen van een asielzoekerscentrum in Willibrordhaeghe. In dit gesprek is door de gemeente Deurne duidelijk gemaakt hoe men tot dit besluit is gekomen, daarnaast hebben wij onze vragen en bezorgdheden kunnen uiten, o.a. over veiligheid, wie er in de opvang komt, wat er mag en niet mag.
We hebben als Samen Vlierden gesteld dat we het erg belangrijk vinden dat de Vlierdense gemeenschap in de komende tijd goed geïnformeerd wordt over de gang van zaken rondom het AZC. Gemeente Deurne houdt in de komende dagen informatie-bijeenkomsten voor direct betrokkenen en omwonenden, deze huishoudens hebben hiervoor allen een persoonlijke uitnodiging gehad. Samen Vlierden vindt het belangrijk dat ook de rest van Vlierden op de hoogte gesteld wordt. De gemeente is graag bereid om in de komende weken, als er meer duidelijkheid is over de definitieve doorgang van het AZC, naar Vlierden te komen om een uitleg te geven, Samen Vlierden werkt hier graag aan mee. Wij houden u via onze facebookpagina en ’t Trommeltje op de hoogte van datum en tijdstip van deze bijeenkomst.
In de tussentijd is er op de pagina van de gemeente Deurne: www.deurne.nl alsook op de pagina van het COA www.coa.nl al veel informatie te vinden evenals veelgestelde vragen over de opvang van asielzoekers. Voor dringende vragen kunt u te allen tijde ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.

Aanvulling d.d. 16.06.2016 ►

Uitnodiging informatieavond AZC d.d. 21.06.2016 – 20:30 uur
Aan alle inwoners van Vlierden,
In het leegstaande hoofdgebouw van Willibrordhaeghe aan de Vlierdenseweg 109 komt een asielzoekerscentrum (AZC). In dit AZC worden maximaal 300 asielzoekers opgevangen voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid deze periode met nog eens 5 jaar te verlengen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de berichten van afgelopen week over dit AZC nogal wat betekenen. Daarom heeft Samen Vlierden in overleg met de gemeente besloten om a.s. dinsdag 21 juni een informatieavond te houden voor alle inwoners van Vlierden. Op deze avond zijn naast burgemeester en wethouders ook politie en vertegenwoordigers van het COA aanwezig. Zij zullen uitleg geven over de komst van het AZC en zullen proberen alle vragen te beantwoorden. Verder worden op deze avond de vervolgstappen uitgelegd die in de komende tijd genomen gaan worden. Wij nodigen je van harte uit om 20:30 uur in de grote zaal van MFA ’t Huis.
Namens gemeente Deurne, burgemeester Mak.
Namens Samen Vlierden, Peter Eijsbouts, voorzitter.
PS: Alle inwoners van Vlierden zullen uiterlijk morgen een persoonlijk uitnodiging voor deze informatieavond ontvangen.

Aanvulling d.d. 21.06.2016 ►

Informatieavond AZC Willibrordhaeghe
Dinsdagavond 21 juni organiseerde Samen Vlierden met de gemeente Deurne, de politie en vertegenwoordigers van het COA een informatieavond over de komst van het AZC in Willibrordhaeghe. De ruim 125 aanwezigen stonden bij de opening van de bijeenkomst even stil bij het overlijden van Wim van Doorn. Daarna werd het woord gegeven aan de vertegenwoordigers van de gemeente. Allereerst gaf de gemeentesecretaris uitleg over de totstandkoming van het besluit tot de vestiging van het AZC en de procedures die daarbij doorlopen zijn en nog doorlopen moeten worden. Hierna was het woord aan de burgemeester die de vragen vanuit de zaal beantwoordde. Naast de meer algemene vragen over bijvoorbeeld het aantal asielzoekers, de samenstelling van de asielzoekers en de procedures die de asielzoekers moeten volgen, werd uit verschillende andere vragen duidelijk dat de Vlierdense gemeenschap vooral zorgen heeft over de veiligheidsaspecten en de scholing van de asielzoekers. Het geheel vond plaats in een open en constructieve sfeer die door de gemeente zeker als prettig werd ervaren.
Aan het einde van de bijeenkomst werd door Samen Vlierden gemeld dat de input vanuit het dorp richting de bestuursovereenkomst door Samen Vlierden gecoördineerd zal worden. Mensen die vragen hebben over het AZC kunnen deze stellen via: secretariaat@samenvlierden.nl Diegenen die graag mee willen denken in de door Samen Vlierden op te zetten Projectgroep AZC kunnen zich via datzelfde e-mailadres melden.

Aanvulling d.d. 24.06.2016 ►

Samen Vlierden heeft een Projectgroep AZC geformeerd die input gaat leveren voor de door de gemeente uit te werken en te sluiten bestuursovereenkomst met het COA. Wil jij deel uitmaken van deze projectgroep meld je dan vandaag nog aan via secretariaat@samenvlierden.nl De groep komt nl. begin volgende week al bij elkaar.

Aanvulling d.d. 30.06.2016 ►

De Projectgroep AZC van Samen Vlierden heeft een aantal aandachtspunten t.a.v. het AZC geformuleerd, die door de gemeente Deurne meegenomen zullen worden in het overleg over de bestuursovereenkomst met het COA.
Het eerst punt betreft de veiligheid in de openbare ruimte en hoe die te bereiken. Genoemd worden aanpassing van de straatverlichting, verduidelijking verkeerssituatie rondom het AZC, vermijden van hangplekken en potentiële plekken goed monitoren en duidelijkheid scheppen over aanspreekpunten binnen het AZC bij problemen, waarbij de voorkeur uitgesproken is dat er een directe lijn komt van Samen Vlierden naar de verantwoordelijke voor veiligheid.
Het tweede punt betreft het voorkomen van ronddolende/ zoekende mensen. Om dit tot een minimum te beperken dient men volgens de projectgroep onder andere te zorgen voor: voldoende recreatie/bezigheden op het terrein van Willibrordhaeghe, een plattegrond op het terrein waarop de diverse faciliteiten in Deurne duidelijk aangegeven zijn, het omleggen van de reguliere busverbinding met een halte bij Willibrordhaeghe, een presentatie voor nieuwkomers waarin ook het ontbreken van faciliteiten in Vlierden aangekaart wordt.
Daarnaast is de bezorgdheid vanuit de OR van basisschool De Wegwijzer met betrekking tot de mogelijkheid dat de komst van asielzoekerskinderen de kwaliteit van lesgeven nadelig zou kunnen beïnvloeden, overgebracht. De gemeente gaf aan dat over dit laatste een overleg is gepland tussen gemeente en schoolbestuur.
Mensen in Vlierden die naar aanleiding van bovenstaande punten nog op- of aanmerkingen hebben kunnen zich bij Samen Vlierden melden via: secretariaat@samenvlierden.nl

Samen Vlierden laat de Projectgroep AZC voorlopig bestaan om de situatie te kunnen blijven volgen ook als het AZC in gebruik is. Mensen die graag meewerken aan deze projectgroep kunnen zich eveneens melden bij secretariaat@samenvlierden.nl of bij een van de stuurgroepleden van Samen Vlierden.

Aanvulling d.d. 13.07.2016 ►

Persbericht van de gemeente Deurne: Komst azc in Deurne gaat NIET door
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op dinsdagavond 12 juli een brief gestuurd naar de burgemeester van Deurne. In deze brief geven zij aan dat de plannen voor de komst van het azc in Deurne ‘on hold’ gezet zijn. Het COA wil wachten tot september en dan aan de Provinciale Overlegtafel een beslissing nemen over verdere besluitvorming. Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet acceptabel om tot september te wachten en de bewoners van Deurne zo lang in onzekerheid te laten. Daarom stelt zij aan de gemeenteraad voor om de plannen af te blazen.
In de raadsvergadering van dinsdag 19 juli wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het eerder genomen raadsbesluit tot vestiging van het AZC in Willibrordhaeghe, genomen op 14 juni, in te trekken. Daarmee zijn de plannen dan definitief van de baan.

Reactie burgemeester Mak
Burgemeester Hilko Mak van Deurne: “Het COA is van mening dat de plannen in Deurne kunnen wachten tot september, omdat er nog geen bestuursovereenkomst en huurovereenkomst zijn ondertekend. Wachten tot september vind ik geen optie. We zitten al ver in het proces en hebben al veel gesprekken gevoerd met omwonenden en andere betrokkenen, waarbij het COA ook aanwezig is geweest. De vele gesprekken die ik met de omwonenden heb gevoerd, hebben duidelijk gemaakt hoe groot de persoonlijke impact voor een aantal mensen is. We kunnen niet aan hen vragen dat zij moeten wachten tot september of de plannen dan alsnog doorgaan. Ik heb de brief daarom besproken met het college van B&W. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in de raadsvergadering van volgende week dinsdag de plannen definitief af te blazen. Dit heb ik ook laten weten aan het COA en aan de Commissaris van de Koning.”
Burgemeester Mak vervolgt: “De brief van het COA kwam echt uit de lucht vallen. Natuurlijk zagen wij ook de berichtgeving over de verminderde asielinstroom, maar het COA heeft tot gisteren vanuit alle kanalen gecommuniceerd dat Deurne als azc-locatie noodzakelijk blijft en dat de maatschappelijke opgave en noodzaak daar om vragen. Dit is ook wat ik doorlopend en consequent in Deurne heb gecommuniceerd, vanuit de overtuiging dat het inderdaad zo is. Afgelopen donderdag heeft het COA in een overleg op het provinciehuis nog bevestigd dat de plannen voor het azc in Deurne doorgaan. Vijf dagen later krijg ik opeens een brief van het COA dat de plannen voor het azc in Deurne ‘on hold’ zijn gezet. Ik ben van mening dat wij door dit plotselinge en onverwachte bericht niet correct behandeld zijn. Maar wat ik nog veel erger vind, is dat de gemeenteraad en onze inwoners zijn meegenomen in een boodschap en opgave, die achteraf minder urgent blijkt te zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat bewoners en raadsleden zich niet serieus genomen voelen.”

Informatiemarkt voor bewoners St. Jozefparochie gaat door
Voor bewoners van de St. Jozefparochie zou er op donderdag 14 juli een informatiemarkt plaatsvinden over de komst van het AZC. Deze bijeenkomst gaat wel door, maar op een andere manier. Graag biedt de gemeente de bewoners van de St. Jozefparochie aan om vragen te stellen die mogelijk bij hen leven. De bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Markt 1. Bewoners kunnen tussen deze tijdstippen binnenlopen wanneer zij willen. Nader bericht over de invulling van de bijeenkomt volgt op donderdag 14 juli op www.deurne.nl.