Huisvesting arbeidsmigranten

Naar aanleiding van activiteiten rondom het huisvesten van arbeidsmigranten door De Roompot in bospark De Bikkels heeft Samen Vlierden besloten om een projectgroep te vormen. Enerzijds om op de activiteiten in bospark De Bikkels te kunnen volgen, anderzijds om, indien noodzakelijk, actie te ondernemen. In deze projectgroep hebben personen uit het dorp en personen uit de nabijheid van het park zitting. Namens Samen Vlierden coördineren Peter Eijsbouts en Peter van Otterdijk deze projectgroep.

In oktober 2017 is een gesprek geweest tussen De Roompot en de verantwoordelijke wethouder over het mogelijk huisvesten van arbeidsmigranten in bospark De Bikkels. Samen Vlierden heeft toen opheldering gevraagd aan B&W. Volgens het huidige bestemmingsplan is het niet mogelijke om arbeidsmigranten te huisvesten, desondanks zijn dezelfde week arbeidsmigranten gehuisvest.

Aanvulling d.d. 02-11-2017 ►

Zojuist hebben we een raadsinformatiebrief ontvangen waarin o.a. staat dat Roompot de gemeente heeft laten weten dat zij het plan hebben om Bospark De Bikkels in Vlierden uit de recreatieve verhuur te halen en voor 3 tot 5 jaar te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarna wil men het park renoveren en weer in de recreatieve verhuur brengen. Roompot heeft aan de gemeente gevraagd wat de speelruimte is die zij hierbij hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft nog geen enkel besluit genomen. Er is ook geen officiële aanvraag gedaan, Er ligt alleen een informele vraag van Roompot. Duidelijk is in elk geval dat het plan niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan en ook niet aan het ‘Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015’. Dit heeft de gemeente dan ook aan Roompot laten weten.

Aanvulling d.d. 17-11-2017 ►

Toekomstplannen Bospark De Bikkels
Samen Vlierden heeft vandaag de brief ontvangen die het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd aan Roompot met daarin een antwoord op de vraag welke speelruimte zij hebben bij de huisvesting van arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels. Het antwoord is als volgt: “Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan ‘Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied’ en het ‘Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015’ biedt. De huisvesting van arbeidsmigranten op een recreatiepark in het buitengebied voldoet hier niet aan. Het verzoek wordt om die reden niet mogelijk geacht.”

Aanvulling d.d. 06-03-2018 ►

Geen arbeidsmigranten meer op bospark De Bikkels.
De Roompot heeft in een brief aan de gemeente Deurne aangegeven, dat in bospark De Bikkels per 15 maart geen huisjes meer verhuurd worden aan arbeidsmigranten. Binnenkort heeft de projectgroep bospark De Bikkels van Samen Vlierden een gesprek met burgemeester Mak en wethouder Verhees over de ontstane situatie en de toekomst van het bospark.

Aanvulling d.d. 11-07-2018 ►

College van B&W verleent geen medewerking aan principeverzoek Roompot
Roompot heeft bij de gemeente Deurne een principeverzoek ingediend voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels in Vlierden. Roompot wil op het park maximaal 585 arbeidsmigranten huisvesten voor een periode van maximaal 5 jaar. In het zesde jaar wil zij het park restylen en weer in de recreatieve verhuur brengen. In de collegevergadering van 10 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek. Het aantal arbeidsmigranten is niet acceptabel en proportioneel. Het verzoek past niet binnen het geldende bestemmingsplan en het Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015. Het college is niet bereid hiervan af te wijken, omdat het aantal arbeidsmigranten dat Roompot wil huisvesten als niet acceptabel en proportioneel wordt geacht in relatie tot de directe nabijheid van de kern Vlierden. Het aandeel arbeidsmigranten op het totaal van de eigen inwoners van Vlierden zou richting de 50% gaan. Verder geldt dat een recreatiepark niet is bedoeld voor langdurig verblijf. De huisjes zijn niet gebouwd voor langere bewoning. Het college is van mening, in lijn met het beleidskader, dat een recreatiepark is ingericht voor de recreatiefunctie waar bezoekers een korte periode overnachten. Daarnaast ontbreken voorzieningen op het park zelf en in de nabije omgeving zoals een winkel, sportfaciliteiten of een café. Dit in combinatie met de krappe huisvesting en een gebrek aan privacy in de woningen kan ertoe leiden dat de arbeidsmigranten rond de huisjes vertoeven met mogelijk overlast voor de omgeving tot gevolg. Ook kan het gebrek aan voorzieningen in de directe omgeving leiden tot veel verkeersstromen naar onder andere een supermarkt in Deurne. Tot slot geldt dat er de afgelopen periode door bewoners van Vlierden diverse klachten en meldingen aan de gemeente zijn doorgegeven van overlast door arbeidsmigranten die nu al op het recreatiepark gehuisvest worden. Nadat eind 2017 de eerste klachten en meldingen binnen kwamen, heeft de gemeente handhavend opgetreden. Roompot gaf hierop aan dat per 15 maart 2018 de verhuur aan arbeidsmigranten is beëindigd. Recent kwamen er bij de gemeente opnieuw signalen binnen dat er toch weer arbeidsmigranten op het park worden gehuisvest. Bij controles door de gemeente op 14 en 28 juni is vastgesteld dat er in meerdere huisjes op het park arbeidsmigranten verblijven. De gemeente heeft dit nu verder in onderzoek en zal naar bevind van zaken handelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij haar besluit meegewogen dat er in de regio grote behoefte is aan (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten. Het is van belang dat deze huisvesting op een deugdelijke en legale wijze wordt geregeld. Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie in het algemeen en de regio Helmond – De Peel in het bijzonder. Het college realiseert zich dit, maar heeft om de eerder genoemde redenen besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek. Roompot heeft eerder aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij genoodzaakt is het recreatiepark te sluiten als niet wordt ingestemd met de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit omdat het huidige park voor Roompot verliesgevend is. Roompot huurt het park tot 2032 van Hooge Raedt Parcs B.V. Mocht Roompot daadwerkelijk overgaan tot sluiting van het park, dan gaat de gemeente met Roompot in gesprek om tot goede afspraken te komen over het deugdelijk achterlaten en beheren van het park. Dit om problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid te voorkomen.

Aanvulling d.d. 20-12-2018 ►

Bospark De Bikkels stopt met verhuur huisjes
Op donderdag 13 december hebben burgemeester Mak en wethouder Biemans een overleg gevoerd met de CEO van Roompot over bospark De Bikkels in Vlierden. In dit overleg heeft de CEO van Roompot aangegeven dat het bedrijf per 1 januari 2019 stopt met het verhuren van huisjes op het park. Dit betekent dat bospark De Bikkels vanaf die datum uit de recreatieve verhuur gaat. De CEO heeft aangegeven dat er nog regelmatig onderhoud zal plaatsvinden op het park. Roompot huurt het park nog tot 2032.

Aanvulling d.d. 22-08-2019 ►

Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne sluiten driepartijenovereenkomst
Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer van 2021. Voor de financiering van deze restyling is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de restyling van het vakantiepark en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. In de driepartijenovereenkomst zijn zaken vastgelegd als de periode en situering van de huisvesting van arbeidsmigranten. Onder meer is afgesproken dat in totaal 101 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 1¾ jaar op een afgescheiden gedeelte van het park worden gehuisvest.

Vervolgstappen
Nu de driepartijenovereenkomst is getekend, kunnen de volgende stappen in het proces worden gezet. De eerste stap is dat de gemeenteraad moet instemmen met het toestaan van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels binnen de ruimte voor experimenten uit de beleidsnotitie ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 2019’. In deze notitie wordt ruimte geboden voor experimenten met de huisvesting van arbeidsmigranten op onder andere een bestaand recreatieterrein. De gemeenteraad bepaalt of deze experimenteerruimte wordt geboden. Het voorstel -te vinden op de website van de gemeente Deurne- wordt op 03 september behandeld in de raadscommissie Ruimte en Economie en vervolgens op 17 september aan de gemeenteraad voorgelegd. De commissie- en raadsvergadering zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Deurne. Als de gemeenteraad heeft ingestemd, kan een beslissing op de benodigde vergunningen worden genomen. Er is een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Verder is voor de huisvesting van arbeidsmigranten een exploitatievergunning nodig. Daarnaast is Roompot op dit moment in gesprek met de individuele eigenaren om met hen tot overeenstemming te komen over de restyling van hun woningen.

Het park gaat weer open
Roompot doet er alles aan om bospark De Bikkels zo snel mogelijk weer open te stellen voor recreatieve verhuur. De huisvesting van arbeidsmigranten kan plaatsvinden op het moment dat de omgevingsvergunning en exploitatievergunning zijn verleend en er overeenstemming is bereikt met de individuele eigenaren over de restyling van hun woningen.

Aanvulling d.d. 12-12-2019 ►

Roompot is bezig met het uitvoeren van werkzaamheden op Bospark De Bikkels. Er zijn palen geplaatst in de bosrand aan de Hees om parkeren in het bos te voorkomen en er wordt een hek geplaatst om de huisjes waar de arbeidsmigranten komen te wonen af te schermen van de recreatiewoningen. Dit alles conform de overeenkomst die tussen Roompot, Samen Vlierden en de gemeente is gesloten. De verwachting is dat de arbeidsmigranten in het eerste kwartaal van 2020 gehuisvest gaan worden. De Projectgroep Bospark de Bikkels die het project nauwlettend volgt is tot op heden tevreden over de manier waarop Roompot de gemaakte afspraken nakomt.

Aanvulling d.d. 20-03-2020 ►

Vanaf 27 maart 2020 zullen de eerste 60 arbeidsmigranten hun intrek nemen op De Bikkels. In de opvolgende weken groeit dat aantal tot het maximum van 101 personen zoals eerder overeengekomen is tussen Roompot, Samen Vlierden en de gemeente. Het huisvesten van de arbeidsmigranten wordt begeleid door de OTTO organisatie. De arbeidsmigranten blijven maximaal 1¾ jaar. Het park blijft voor een groot deel open voor recreatie. Eind december 2021 is het park dan weer helemaal beschikbaar voor recreanten.

Aanvulling d.d. 14-07-2020 ►

Sinds enkele weken zijn alle arbeidsmigranten aanwezig.  De interim-parkmanager en de beveiliging houden het park naar tevredenheid van eenieder goed in de gaten. Het streven is in september 2020 te starten met de renovatie en de eerste gerestylde huisjes in april 2021 gereed te hebben, zodat ze met Pasen weer verhuurd kunnen worden. De projectgroep zal t.z.t. uitgenodigd worden de modelwoning te komen bezichtigen.

Aanvulling d.d. 09-03-2021 ►

Ongeveer 2/3 van het park wordt door een grote groep medewerkers van de firma Geluk onder handen genomen. De renovatie verloopt prima evenals het verblijf van de arbeidsmigranten in de overige huisjes. De afspraak dat de nu zittende arbeidsmigranten op 31 december 2021 vertrokken zijn is nog steeds van kracht.
Onlangs heeft de projectgroep twee van de gerestylde huisjes bekeken. De huisjes zijn helemaal gestript en hebben een geheel nieuw interieur gekregen. Het voornemen is de huisjes waarin de arbeidsmigranten zijn gehuisvest vanaf januari 2022 te renoveren. Ook het hoofdgebouw zal dan aangepakt worden. Het doel is het volledig vernieuwde park in april 2022 voor verhuur gereed te hebben.