Op initiatief van een van onze dorpsgenoten wil de stuurgroep van Samen Vlierden een projectgroep in het leven roepen die zich bezig gaat houden met het op een verantwoorde manier groener maken van ons dorp. De gemeente heeft hiervoor middelen toegezegd, mits er een door Vlierden gedragen beleidsplan komt. We zijn daarom op zoek naar enkele betrokken personen die voor een korte periode deel uit willen maken van de Projectgroep Dorpsgroen. Iets voor jou? Laat het ons per omgaande weten zodat de projectgroep op korte termijn van start kan gaan. Aanmelden kan via: info@samenvlierden.nl

Aanvulling d.d. 11.09.2018 ►

De Projectgroep Dorpsgroen bestaat uit Anja van der Bolt,  Aard van Otterdijk, Pepijn Schakenraad en namens de stuurgroep Samen Vlierden Herman Janssen en Marie-José Maas. Zij hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd welke plekken voor herinrichting in aanmerking komen en gesproken over de diverse mogelijkheden t.a.v. beplanting. Het dorp is te groot om dit in een keer aan te pakken. Derhalve is besloten om met deelprojecten te werken. Het eerste project betreft verfraaiing van het meest beeldbepalende deel van Vlierden en wel de Vlierdenseweg/Pastoriestraat/Brouwhuisweg (binnen bebouwde  kom). Op dinsdag 18 september gaat de projectgroep op de fiets deze straten bezoeken en bekijken hoe hier invulling aan gegeven kan worden door o.a. de toevoeging van bomen en/of planten in de reeds bestaande groenvakken in deze straten. Vertrek is om 19.00 uur vanaf MFA ’t huis. Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd aan te sluiten.
Om te komen tot een door Vlierden gedragen plan zal de projectgroep regelmatig communiceren met de aanwonenden en de rest van Vlierden (o.a. via Het Trommeltje).

Aanvulling d.d. 27.02.2019 ►

De Projectgroep Dorpsgroen van Samen Vlierden heeft deze week een afspraak met een delegatie van de Gemeente Deurne om het concept-plan voor te leggen. Het is de bedoeling het plan in maart/april te presenteren aan de Vlierdense gemeenschap. Zij krijgen dan de gelegenheid om op- en/of aanmerkingen te maken. Na deze bijeenkomst en eventuele aanpassingen, zal er een definitief plan worden ingediend bij de Gemeente Deurne. Bij goedkeuring van het definitieve plan, gaat de uitvoering in oktober/november van dit najaar starten.

Aanvulling d.d. 19.06.2019 ►

Presentatie plan op 27 juni 2019 om 20.00 uur in MFA ’t Huis
Eind vorig jaar is de Projectgroep Dorpsgroen gestart met als doel op verschillende locaties binnen Vlierden het dorpsgroen te verfraaien. De eerste fase is Vlierdenseweg/Pastoriestraat/Brouwhuisweg (binnen de bebouwde kom). De projectgroep heeft hiervoor een plan uitgewerkt en voorgelegd aan de Gemeente Deurne. Het plan is aldaar met enthousiasme ontvangen en men heeft medewerking toegezegd. Hierbij is wel de voorwaarde gesteld dat de inwoners van Vlierden meehelpen. Om een groot draagvlak te creëren voor dit plan is het wenselijk dat veel inwoners aanwezig zijn bij de presentatie op donderdagavond. De Projectgroep Dorpsgroen van Samen Vlierden wil dit plan nl. graag samen met de inwoners van Vlierden realiseren.

Aanvulling d.d. 03.07.2019 ►

Afgelopen donderdag heeft de Projectgroep Dorpsgroen haar plannen gepresenteerd in de goed gevulde foyer van MFA ’t Huis. De reacties waren over het algemeen positief. Na de vakantie gaat de projectgroep dan ook verder om de plannen daadwerkelijk te realiseren. Klik hier om de presentatie van het plan Dorpsgroen fase 1 (nogmaals) te zien.

Aanvulling d.d. 04.12.2019 ►

Even een korte update over de voortgang van het ‘bomenplan’ Vlierdenseweg/Pastoriestraat/Brouwhuisweg. Het hele proces neemt wat meer tijd in beslag dan de projectgroep van te voren had ingeschat en had gehoopt. De status op dit moment is dat er een offerteaanvraag is gedaan door de gemeente voor de uit te voeren werkzaamheden. Zodra deze binnen is wordt de projectgroep geïnformeerd. Wij houden jullie op de hoogte.

Aanvulling d.d. 14.12.2021 ►

Er is een behoorlijk lange radiostilte geweest vanuit de Projectgroep Dorpsgroen (mede door alle coronamaatregelen en enkele wisselingen binnen de gemeente) maar de projectgroep heeft allerminst stilgezeten. En eindelijk is er resultaat: Er is groen licht van de gemeente Deurne op het in de loop van de tijd ietwat aangepaste plan. De intentie is het bomenplan rond februari 2022 uit te gaan voeren. Om het geheel tot een succes te maken is het de bedoeling dat Vlierdenaren een handje helpen bij de aanplant. In de komende weken zal er meer duidelijkheid komen over de exacte plantdag(en). Dit zal via het Trommeltje en de website gecommuniceerd worden. Vele handen maken licht werk!

Aanvulling d.d. 23.12.2021 ►

De planning voor de realisatie van het bomenplan ziet er, onder voorbehoud van weersomstandigheden en coronamaatregelen, als volgt uit: In week 2 en 3 van 2022 zal de bestaande begroeiing worden verwijderd en worden de vakken plantklaar gemaakt. In week 5 worden de bomen geplant door de gemeente. Het is de bedoeling dat de inwoners van Vlierden op zaterdag 5 februari 2022 de onderbegroeiing (beukenhaag) gaan planten. Zoals eerder gezegd vele handen maken licht werk…dus: Als je hierbij wilt helpen stuur dan een e-mail naar info@samenvlierden.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer (liefst mobiele nummer).

Klik hier om de goedgekeurde versie van het bomenplan Vlierdenseweg/Pastoriestraat/Brouwhuisweg te zien.

Aanvulling d.d. 13.01.2022 ►

Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de voorbereidingen voor de realisatie van het bomenplan Vlierdenseweg/Pastoriestraat/Brouwhuisweg gestart. Deze week en volgende week worden de plantvakken door de gemeente Deurne gereed gemaakt voor beplanting. Het is de bedoeling dat in week 5 de bomen worden geplant en dat op zaterdag 5 februari de inwoners van Vlierden aan de slag gaan met de beukenhaag. Alvast dank aan iedereen die zich hiervoor heeft opgegeven.

Aanvulling d.d. 03.02.2022 ►

Aanstaande zaterdag gaan we de beukenhaag planten aan de Vlierdenseweg – Pastoriestraat – Brouwhuisweg. Gelukkig helpt een grote groep Vlierdenaren mee. Hopelijk hebben we goed weer en kunnen we er een leuke dag van maken. Aan de bewoners van deze straten de vraag om hun auto’s, indien mogelijk, op eigen terrein te parkeren. Dit om hinder en/of schade te voorkomen.