Keukentafelgesprek

In april 2014 zijn -op initiatief van enkele voorzitters- de Vlierdense verenigingen bijeengekomen om over de problematiek binnen de verenigingen te praten. In het voorjaar van 2015 gaven de zittende dorpsraadleden te kennen hun activiteiten neer te leggen. Tijdens het overleg van verenigingen kwam naar voren dat het van belang is dat er een overkoepelend orgaan is binnen Vlierden. Niet alleen voor de contacten onderling, maar zeker ook om het contact met de gemeente te waarborgen. Samen Vlierden meent dit orgaan te kunnen zijn.

Om aan het initiatief van 2014 een vervolg te geven is de Projectgroep Verenigingen gevormd. De projectgroep bestaat nu nog uit twee leden van de Stuurgroep van Samen Vlierden, nl. Herman Janssen en Peter van Otterdijk.

Om zicht te krijgen op de wensen en knelpunten binnen de verenigingen, gaan zij middels een zogenaamd keukentafelgesprek in gesprek met de diverse besturen of een afvaardiging hiervan. Na een inventarisatieronde met rapportage willen ze de projectgroep uitbreiden voor een meer gestructureerd vervolg om wensen en knelpunten uit te werken. De onderwerpen, die tijdens het keukentafelgesprek aan bod kunnen komen, zijn: bestuur en leden, huisvesting en financiën, het pr-beleid, knelpunten en sterke punten, samenwerking en uitwisseling, wensen en activiteiten (die men zou willen ontplooien maar waar de middelen nog ontbreken).

Aanvulling d.d. 01.05.2017 ►

Herman en Peter zijn inmiddels al bij enkele verenigingen op gesprek geweest. Het vergt meer tijd dan voorzien, maar alle verenigingen en koepelorganisaties binnen Vlierden krijgen in de loop van 2017 een uitnodiging voor een gesprek. Mocht men al met vragen zitten neem dan contact op met Herman of Peter of stuur een bericht naar: secretariaat@samenvlierden.nl

Aanvulling d.d. 13.02.2019 ►

In navolging van de gehouden keukentafelgesprekken met de Vlierdense verenigingen is op 12 februari 2019 het eindrapport aan de verenigingen gepresenteerd. De opkomst was goed, 15 van de 17 verenigingen waren aanwezig.
Met de verenigingen is afgesproken in het najaar bijeenkomsten in kleine samenstellingen te houden om het een en ander met elkaar te bepreken. Klik hier om het eindverslag te bekijken.

Uitbreiding projectgroep
De huidige leden van de Projectgroep Verenigingen en samenwerking, Herman Janssen en Peter van Otterdijk, zouden de projectgroep graag uitbreiden met enkele personen om met hen te brainstormen en te overleggen daar waar nodig is. De verwachting is dat dit maximaal 3x per jaar een uurtje tijd in beslag zal nemen. Mocht je interesse hebben om de projectgroep te komen versterken meld je dan via: info@samenvlierden.nl

Aanvulling d.d. 11.02.2020 ►

De projectgroep heeft gebrainstormd over de verenigingen en hun problematieken (o.a. teruglopend ledenaantal en vrijwilligerstekort). Zij zijn voornemens een bezoek te brengen aan Elsendorp om bij de voorzitter van Het Dorpsoverleg o.a. te informeren naar de ervaringen van verenigingen met een overkoepelend bestuur. Na dit bezoek zal er opnieuw een bijeenkomst gehouden worden met een afvaardiging van alle Vlierdense verenigingen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vlierden.svg